Schrapping van mijn inschrijving

Schrapping door de kandidaat

Als u  niet langer ingeschreven wil zijn op onze wachtlijst, moet u ons dit schriftelijk laten weten.

Schrapping door Geelse Huisvesting

Geelse Huisvesting gaat over tot schrapping van een kandidaat uit het inschrijvingsregister in de volgende gevallen:

  1. Als de kandidaat-huurder een woongelegenheid die hem aangeboden wordt, heeft aanvaard;
  2. Als bij de tweejaarlijkse actualisatie van de gegevens blijkt dat de kandidaat-huurders niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
  3. Als blijkt dat de kandidaat-huurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment dat hem een woongelegenheid wordt aangeboden, voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woongelegenheid;
  4. Als de kandidaat-huurder werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven;
  5. Als de kandidaat-huurder daar om schriftelijk om vraagt;
  6. Als de kandidaat-huurder twee keer weigert of tweemaal niet reageert als hem een woongelegenheid door de verhuurder wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woongelegenheid een periode verlopen is van ten minste drie maanden. De verhuurder moet bij het volgende aanbod van een andere woongelegenheid de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren;
  7. Als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van de verhuurder bij actualisering van het register, op voorwaarde dat hij minimaal een maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de herinneringsbrief;
  8. Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woongelegenheid op voorwaarde dat de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woongelegenheid, verzonden werd naar het laatst gekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te zenden.

De kandidaat-huurder wordt door Geelse Huisvesting schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping (geen schriftelijke bevestiging indien men een aanbod aanvaardt heeft, bij actualisatie en het onbestelbaar terugkeren van een brief).