Disclaimer

Juridische info / legal disclaimer

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN. DOOR U EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U AKKOORD MET DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ER IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Algemene voorwaarden

Uitgever

De uitgever van deze website is:
Geelse Huisvesting BV
Kameinestraat 3
2440 GEEL

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of informatie die u verkrijgt via interactieve toepassingen of via e-mail hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Geelse Huisvesting geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan Geelse Huisvesting. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Geelse Huisvesting, Kameinestraat 3 te 2440 Geel en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel . Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.