Wat zijn de voorwaarden

1. De meerderjarigheidsvoorwaarde

U moet 18 jaar of ouder zijn.
Als u als minderjarige begeleid zelfstandig woont of ontvoogde minderjarig bent, kan Geelse Huisvesting van deze voorwaarde afwijken.

2.    De inkomensvoorwaarde:

Uw inkomen moet onder de inkomensgrens zitten.
Dit gaat over het volledige jaarinkomen (laatst beschikbare aanslagbiljet) van u en uw partner (als die mee in de woning gaat wonen).

Voor uw inkomen van het jaar 2020 2021 2023
Alleenstaande persoon zonder personen ten laste: € 25 557 € 25 849 € 28 105
Alleenstaande invalide zonder personen ten laste:  € 27 699 € 28 015 € 30 460
Anderen (vb. koppel / alleenstaande met kind, ...): € 38 334 € 38 773 € 42 156
Verhoging per persoon ten laste 2 142 € 2 167 € 2 356

De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • Was uw inkomen toen te hoog?
  Bezorg ons uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Had u (en uw partner) toen geen inkomen?
  Bezorg ons uw inkomen van de laatste 3 maanden of een verklaring op eer dat u tot op heden geen inkomsten gehad heeft.
 • Had u toen meerdere soorten inkomens?
  Bezorg ons alle documenten zodat wij weten wat uw volledig jaarinkomen is.

Opmerking:
Wanneer u in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding bent, kan Geelse Huisvesting van de inkomensvoorwaarde afwijken.

3.    De eigendomsvoorwaarde:

U en uw partner mogen geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland hebben:

 • in volledig of gedeeltelijk volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • die u volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf.
 • die een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf.
 • en u mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap,  waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Uitzonderingen:

 • Kosteloze verwerving (schenking / erfenis) van een woning of bouwgrond:
  • gedeeltelijk in volle eigendom.
  • met gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik
  • bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal

      (1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben.
       Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.)

 
 • U heeft eigendom met uw ex-partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijke ex-partner) en deze ex-partner verhuist niet mee.
  Het gaat hier over een woning of bouwgrond in volledig volle eigendom, volledig in vruchtgebruik, met een volledig recht van erfpacht, met een volledig recht van opstal.
  (1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.)

De eigendomsvoorwaarde geldt niet als de woning in Vlaanderen ligt en:

 • u het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling
 • u er woont en de woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is. U moet zich dan binnen de twee maanden inschrijven.
 • u gehandicapt bent en uw woning onaangepast is.
 • uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone ligt waar wonen niet toegelaten is.
 • u het beheer verloren bent ten gevolge van een faillietverklaring.

(1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.)

4.     De taalkennisverplichting:

Sinds 1 januari 2023 moeten nieuwe huurders 2 jaar ná aanvang van de huurovereenkomst over een taalkennis Nederlands niveau A2 beschikken, tenzij u vrijgesteld bent (bijvoorbeeld omwille van medische redenen).

Kan u nog geen basis Nederlands?
U kan gratis Nederlands leren.
Neem contact op met een van de contactpunten.
Zij geven u informatie en helpen u om een school of cursus te vinden.

 • Contactpunt Geel en Herentals
  Algemeen telefoonnummer: 014 42 06 69
 • Contactpunt Kasterlee
  Renier Sniedersstraat 62-64,
  2300 Turnhout
  Consulent: Abdelaziz Ifrassen Ifrassen

5.    De voorwaarde van ingeschreven zijn in de Belgische registers:

U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van België.

6. Inschrijvingsverplichting VDAB (bij toewijzing)

Als sociale huurder moet je je vanaf 2023 inschrijven bij de VDAB als je 

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)

 • tussen 18 en 65 jaar bent
 • nog niet ingeschreven bent als werkzoekende bij VDAB

Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al 1 jaar samenwoont. 

 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

 • ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
 • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.